Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
 НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА

 

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между спортен център Европа  и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от спортен център Европа.

1.2.    Работното време на спортен център Европа  e от 7:00 до 23:00 часа за периода от понеделник до петък и от 8:00 до 22:00 часа в събота и неделя.

1.3.    Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията.
Сума заплатена за предоставяне, на каквато и да е услуга от спортен център Европа, не се възстановява.

1.4.    Всеки посетител е длъжен:

  • да спазва настоящия Правилник за вътрешния ред;
  • да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на спортен център Европа ;
  • да пази имуществото на спортен център Европа;
  • да носи отговорност за личните си вещи.

1.5.    Спортен център Европа се задължава:

  • да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
  • да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове;
  • да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители;
  • да поддържа съоръженията в спортен център Европа в технически изправен вид.

1.6.    С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, спортният център Европа има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени услуги или помещения.

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО СПОРТЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА

2.1.    Посетителите на спортен център Европа са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

2.2.    Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло.  В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията в спортен център Европа.

2.3.    Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на спортен център Европа .

2.4. Достъп на хора, неползващи спортните съоръжения на спортен център Европа не се допуска.

2.5.    Лицата, желаещи да огледат предлаганите спортни и възстановителни съоръженията в спортен център Европа , трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в спортен център Европа. В противен случай няма да бъдат допуснати.

2.6.    Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на рецепцията бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена в помещения на спортен център Европа .

2.7.    Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото в спортен център Европа или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

2.8.    Шкафчетата са на разположение на посетителите в спортен център Европа, само за времетраенето на тяхното посещение. Щетите по шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, са за сметка на лицето, което го е използвало последно.
Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни.
Спортен център Европа не носи отговорност за откраднати вещи и ценности на територията на съблекалните, заведението и спортните зали.

2.9.    Спортен център Европа не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.10.    Всеки посетител в спортен център Европа се задължава да ползва услугите и съоръженията в спортен център Европа , като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. Спортен център Европа не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно и физическо състояние на посетителя или такива, причинени в следствие на употреба на алкохолни или наркотични вещества.

2.11. В случай че посетител в спортен център Европа използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от спортен център Европа, в нарушение на настоящия правилник, спортен център Европа не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

2.12. Отговорността на спортен център спортен център Европа , с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в Спортен център Европа , но не повече от размера на годишния абонамент за ползвания от посетителя вид услуга.

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1.    Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

3.2.    Деца под 14  г. не се допускат да използват залите за групови занимания ,фитнес залата и кросфитнес залата  , освен ако не са  с персонални инструктор или част от мероприятие, организирано от спортен център Европа. Спортен център Европа си запазва правото да откаже достъп и/или да изведе децата в случай на неподходящо поведение.

ЧАСТ IV. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

4.1.    За да получат карта за достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на спортен център Европа  и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се определят от спортен център Европа и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.2. Всеки, закупил абонаментна карта, трябва да попълни, подпише и подаде на рецепцията формуляр, с който се съгласява да спазва Правилника за вътрешния ред. Ръководството на спортен център Европа  си запазва правото да променя условията за издаването на карти за достъп.

4.3. При съгласие с условията на клиента ще му бъде издадена карта, която остава собственост на спортен център Европа  и при прекъсване на абонамента трябва да се върне на спортен център Европа. Платените такси не се възстановяват.

4.4. Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.

4.5. Посетителите трябва да носят картите си, когато посещават спортен център Европа, и да ги показват на рецепция или когато бъдат изискани от персонала на спортен център Европа. Спортният център Европа си запазва правото да откаже достъп при непредставяне на лична карта за идентификация.

4.6. Ако бъде загубена картата, трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на спортен център Европа  и да бъде заплатена административна такса за издаване на нова карта, в размер на 5.00 лева.

4.7.    Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.

4.8.    Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение съгласно ценоразписа си.  Цените се определят от спортен център Европа и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.9.    Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на спортен център Европа  в брой или по банков път.

4.10.  Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.

ЧАСТ V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Резервации

5.1.    Резервации се правят за персонални тренировки, масаж и консултации с даден специалист.

5.2.    Резервациите се приемат по телефона, през официалния имейл на спортен център Европа или лично на рецепцията. Центърът гарантира единствено платени резервации. В противен случай центърът запазва правото си да продаде резервирания час.

5.3.    Анулиране на резервация може да се прави до 2 (два) часа преди запазения час. В противен случай Спортният център си запазва правото да предяви искане за заплащане на направената резервация.

5.4.    Спортен център Европа може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи посетителите ще бъдат предварително уведомявани.

Фитнес

5.5.    Клиентите на центъра трябва да бъдат в спортно облекло и  удобни, добре изчистени, спортни обувки. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите  първоначални указания за ползване на уредите.

5.6. За информация и получаване на индивидуални фитнес програми посетителите на спортен център Европа се обръщат към рецепцията. Отделни фитнес съоръжения не могат да бъдат резервирани.

5.7. В случай на затруднения или неясноти при работа на уредите посетителите на спортен център Европа следва да се обръщат за съдействие към фитнес инструкторите или сътрудник на спортен център Европа.

5.8. Еднолично боравене с техниката в залите не е позволено с изключение работата на съответните фитнес уреди.

5.9.  Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава. Посетителите на         спортен център Европа следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструктора.

5.10.  Забранява се използването на фитнеса и спортната зала боси, по джапанки, сандали, чехли и непълно спортно облекло.

5.11. Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода и напитки закупени от бара на спортен център Европа.

ЧАСТ VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1.С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от спортен център Европа , посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие спортен център Европа  да съхранява, обработва и използва личните му данни, включително като ги предава на трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира спортен център Европа  да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за спортен център Европа, когато това е необходимо във връзка с дейността на спортен център Европа, както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на спортен център Европа  или на неговите посетители и др.

6.2.    В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на спортен център Европа, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7-дневен срок от депозирането му. Решението на управителя е окончателно.

6.3.    В рамките на установеното в този Правилник, спортният център има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в спортен център Европа, както и чрез публикуването на промените на интернет и FB страницата на центъра.

6.4.    Центърът запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално абонатите.

Спортен Център Европа

Бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 1; Резервации и информация: 08820337 443; e-mail: sce-reception@sportcentereurope.bg; www.sportcentereurope.bg

FB: Спортен център Европа/Sport center Europe

София  15.08.2017г.